Privacy Policy

Sportmassagereuver hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Sportmassagereuver houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Sportmassagereuver zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Clienten
Persoonsgegevens van clienten worden door sportmassagereuver verwerkt ten behoeve van de
Volgende doelstellingen:
-Administratieve doeleinden:
-Communicatie over de opdracht
-Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht:

Voor de bovenstaande doelstellingen kan sportmassagereuver de volgende persoonsgegevens van U
vragen.

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Medische gegevens

Uw persoonsgegevnes worden door sportmassagereuver opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele
administratie van minimaal 7 jaar.